ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ត​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ​ – CEN