ស្ថានទូត​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​រៀបចំ “​ពិព័រណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​អាហា​កូរ៉េ​ឆ្នាំ​២០១៨” នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ – CEN