ពូ​ទីន នឹង​ចូលរួម​ប្រកួត​ការបោះឆ្នោត​មួយ​អាណត្តិ​ទៀត​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​ – CEN