មុនពេល​ស្លាប់ អ្នកជំនាញ​សាក់​រូប​ម្នាក់ បាន​ប្រាប់​ប្រពន្ធ​គាត់​ឲ្យធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ​សម្រាប់​គាត់​ – CEN