ជាប់គុក ៦​ខែ បង់ពិន័យ ៣៤០០០​ដុល្លារ ៖ ស្រុក​ណា​ក៏​ដោយ យុត្តិធម៌​ស្ថិតនៅលើ “​សម្តី​បកស្រាយ​” របស់​ចៅក្រម​ប៉ុណ្ណោះ​! – CEN