ដឹង​រឿង​ប្រមុខ​ប្រទេស​គេ ទើប​យល់ច្បាស់​ពី​ពលិកម្ម មិន​ធម្មតា​របស់​មេដឹកនាំ​កំពូល​នៃ​កម្ពុជា​ – CEN