អ្នកកាសែត​CNN ត្រូវបាន​ផ្តល់​សិទ្ធិ​យក​ព័ត៌មាន​នៅ​សេត​វិមាន​ឡើងវិញ​ – CEN