តួនាទី​និង​ការចូលរួម​របស់​គិលានុបដ្ឋាក​និង​ឆ្មប ក្នុង​អន្តរា​គ​មន៍ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពេល​មាន​គ្រោះមហន្តរាយ គឺ​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ – CEN