សារជាតិ​គីមី​ក្នុង​សាប៊ូ, ថ្នាំ​ដុសធ្មេញ​ អាច​បង្ក​មហារីក​ពោះវៀន – CEN