ស្តាប់ភ្លេង​បណ្តើរ ហាត់ប្រាណ​បណ្តើរ ល្អ​ដែរឬទេ​? – CEN