ជប៉ុន​ជួល​ដី​ចិន ធ្វើ​កសិកម្ម ស្រាប់តែ​ទុកចោល ៥​ឆ្នាំ មិន​ដាំ​អ្វី​ទាំងអស់​នាំ​ឲ្យ​កសិក​រចិន “​ដៀល​”​ថា​ឡប់ៗ​មែន ប៉ុន្តែ​ចុងក្រោយ​… – CEN