ចាប់​បងថ្លៃ រំលោភ​ប្អូនថ្លៃ ក្រោយ​ពេល​វាយ​សន្លប់​នៅ​កណ្តាលវាល​ – CEN