តើ​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​ក្រុងព្រះសីហនុ ពិតជា​ខ្វះខាត​អាគារ​សម្រាប់​ទទួល​ភ្ញៀវ​រៀបចំ​មង្គលការ​មែនឬ​យ៉ាងណា​..? – CEN