អ្នកណា​ស្គាល់​ជួយ​ប្រាប់ តែ​ដំបូង​ឡើយ សូម​ស្តាប់​ការបរិយាយ​របស់​ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​ឱសថ​បុរាណ ខេត្ត THAI NGUYEN វៀតណាម ស្តី​ពី​ផ្សិត “​លិង្គ​សុនក​” – CEN