​កុំ​អាង​ថា​ខ្លួន​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត ចង់​ស្លៀក​អី​ក៏បាន ដល់​ពេល​សារមន្ទីរ​មិនឲ្យ​ចូល​ទើប​…​អាម៉ាស់មុខ​ – CEN