ធ្លាក់​បំពង់​ទីប​ដែក​ការដ្ឋាន​សំណង់ The Sea Gate មាន​ទីតាំង​ជិត​សាលាខេត្ត​ព្រះសីហនុ ធ្លុះ​ដំបូល​ឡាន​ទំនើប​សំណាងល្អ​មិន​ចំក្បាល​មនុស្ស​ – CEN