ថា​អី​តែ​កម្ពុជា​-​អាស៊ាន ឥឡូវ​លើកដំបូង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែល​មេដឹកនាំ​សេដ្ឋកិច្ច​លំដាប់​ពិភពលោក ក៏​ពុំ​អា​ចរក​ច្រកចេញ​សម្រាប់​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ – CEN