ស្មាន​ពុំ​ដល់ “​បុគ្គល​ប្រចាំឆ្នាំ​” ដែល​ទស្សនា​វ​ដ្តី​ល្បីល្បាញ “Time” ជ្រើសរើស គឺ​អ្នក​បំបែក​ភាពស្ងប់ស្ងាត់​ – CEN