នៅ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ សំណល់​រឹង​សំរាម នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កើន​រហូត​ដល់ ៣០០០ តោន​ – CEN