ចៅប្រុស​អក​ត​ញ្ញូម្នាក់ យក​ចបជីក វាយ​ផ្តាច់ជីវិត​លោកតា​របស់ខ្លួន​ – CEN