ដោយសារ​សាលា​ហាម​មិន​ឲ្យ​ស្ពាយ​កាតាប​មក សិស្ស​ម្នាក់​នេះ បែកគំនិត​យក​ម៉ាស៊ីន​អាំង​សាច់​ដាក់​ ​សៀវភៅ​ស្ពាយ​មក​សាលារៀន​ – CEN