រឿង ៣​នេះ ងាយ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ក្រពះ​របស់​អ្នក​មាន​បញ្ហា​ណាស់​ – CEN