គណៈកម្មការ​អប់រំ នៃ​រដ្ឋសភា បាន​ជំរុញ​ក្រសួង​អប់រំ អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អប់រំ ឲ្យបាន​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​សេចក្តីទុកចិត្ត​របស់​ព​ល​រដ្ឋ​ – CEN