កុមារ​ម្នាក់​ដុះ​ស្នែង​មួយគូ​លើ​ក្បាល បន្ទាប់ពី​ធ្វើ​ការវះកាត់​ជាច្រើនលើក ដើម្បី​ព្យាបាល​ – CEN