ពល​ការិនី​កម្ពុជា​នៅ​បរទេស អាច​រក​ប្រាក់​ចំណូល​បន្ថែម ថែម​ទាំង​ទាំង​ទទួលបាន នូវ​ជំនាញ បទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង​ភាសា​ – CEN