ចិន​បើក​សណ្ឋាគារ​ក្រោមដី ដំបូង​បំផុត​ពិភពលោក​ – CEN