ប្រធាន Interpol ថ្មី​សន្យា​ជំរុញ​ខ្លាំងក្លា​កិច្ចការពារ​សន្តិសុខ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ – CEN