ប្រសិទ្ធភាព​ព្យាបាល​ជំងឺ​ដ៏​ស្មាន​មិន​ដល់​របស់​សម្បក​ស៊ុតមាន់​ – CEN