ឥទ្ធិពល​របស់​ព្យុះ​ទី ២៩ អាច​បង្ក​ជា​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង នៅ​បណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត​មួយចំនួន​ – CEN