អាណិត​ណាស់​! ជនបរទេស​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់ មិនដឹង​កើត​ជំងឺ​អ្វី​ពោះ​ប៉ោង​ស្ទើរ​ផ្ទុះ ហើយ​ដើរមក​ដេក​ដួល​តាមផ្លូវ​តែឯង ស្ថិតនៅ​… – CEN