បណ្តាញ​សង្គម កំពុង​វាយប្រហា​រលោក​ព្រាប កុល ប្រធាន​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា ដែល​សរសេរ​ដៀមដាម​លោក កែវ រ៉េមី​ – CEN