ស្តេចពស់​ពិស​” ចុងក្រោយ ស្លាប់​ដោយសារ​… ផឹក​ឈាម​ពស់​? – CEN