ទុក​ទឹកក្រូច​ច្របាច់​ឲ្យ​កក សឹម​យកមក​ទទួលទាន ល្អ​ជាង​ទទួលទាន​ស្រស់ៗ​ – CEN