រកឃើញ​ទំនិញ​ខូចគុណភាព​និង​ហួស​កាលកំណត់​តិចតួច​ពេល​កាំកុងត្រូល ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​អាហារ​នៅ​ផ្សា​របឹង​ត្រកួន​ – CEN