អ្នកភូមិ​ភ័យ​តក់ស្លុត បន្ទាប់ពី​ពពែ​មួយ​ក្បាល​កើតកូន​មក រូបរាង​ដូច​ជ្រូក និង​មនុស្ស​ – CEN