“​ការតស៊ូ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​រស់​ឡើង​វិញ​” សៀវភៅ និយាយ​ពី​ដំណើរ​តស៊ូ ដើម្បី​បុព្វហេតុ​ជាតិ និង​ប្រជាជន​របស់ សម្តេច ហេង សំរិន បាន​សម្ពោធ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ – CEN