មន្ទីរ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​អោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ – CEN