ការពិនិត្យ​តាមដាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN