បង្កើត​គិលានដ្ឋាន​តាម​សហគ្រាស​គ្រឹះស្ថាន ១០០%​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ទប់ស្កាត់​ករណី​ដួលសន្លប់ រោងចក្រ​ – CEN