ផ្ទៃក្នុង​រដ្ឋការ Trump កើត​ទំនាស់​ចំពោះ​រឿង រើ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ទៅកាន់ Jerusalem – CEN