អាច​ឆាប់​ស្លាប់​ដោយសារ​ខ្លាច​…​រស​ល្វីង​របស់​កាហ្វេ​, បន្លែ​ល្វីង​ – CEN