​សមាគម​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ចុះបញ្ជី​ត្រឹមត្រូវ នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ មាន​សិទ្ធិ​ពេញលេញ ក្នុងការ​ធ្វើ​សកម្មភាព​នៅ​កម្ពុជា – CEN