សកម្មជន​ដីធ្លី​បឹងកក់ និង​បុរី​កីឡា​ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា ស្ដាប់​ការប្រកាស​សាលដីការ​សកម្មជន​ដីធ្លី​បឹងកក់ ទេព វណ្ណី​ – CEN