សម្តេច​បាន​បញ្ជាក់​ជា​ចុងក្រោយ អញ​ឈប់​និយាយ​ជាមួយ​ហ្អែ​ង កុំ​មក​ព្យាយាម​ឆ្កឹះ​ – CEN