បញ្ជូន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ប្រើប្រាស់​ចបជីក​វាយ​ក្បាល​ភាគី​ម្ខាង​ទៀត​ – CEN