ទូត​អាមេរិក វាយតម្លៃ​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា រឹងមាំ និង​ការរីកចម្រើន​ឥតឈប់ឈរ​ – CEN