កម្ពុជា​-​ថៃ បង្កើត​ភូមិ​ស គ្មាន​គ្រឿងញៀន រវាង​ភូមិ​អូរ​អន្លក់​និង ភូមិ​សន​ស៊ុម​ – CEN