លោកស្រី ហ៊ុន ស៊ី​ណាត និយាយថា នាង​ខ្ញុង​និយាយ​កំពង់សោម​ថ្លៃ ដូច​គ្មាន​រឿង​អី​ខុស​ផង​ – CEN