កម្ពុជា​និង​នេ​ប៉ាល់ ចុះហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​សំខាន់​ចំនួន​៤ – CEN