គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨ មាន​ការថយចុះ ៨% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំមុន​ – CEN